Feministinė partija – kodėl gi ne?

Po rinkimų kilo iniciatyva steigti naują kairiąją politinę partiją. Kol kas yra tik Facebook grupė, bet ten aktyviai verda diskusijos. Toks poreikis iškilo dėl to, kad kairiųjų pažiūrų žmogoms atsibodo LSDP, užtat dėl socialinių tinklų ir kitų dalykų vis aiškiau, kad šis segmentas nėra toks mažas, koks buvo prieš kokius penkerius metus. Be to, į Europos Parlamentą pateko įvairios smulkios politinės partijos, tokios kaip Feministinė iniciatyva Švedijoje. Lygiagrečiai su šiomis diskusijomis Donatas Paulauskas iškėlė labai savalaikį klausimą – ar Lietuvai irgi reikia feministinės partijos. Manau, kad pats laikas bent jau padiskutuoti apie tokią galimybę. Tačiau socialiniuose tinkluose apie tai išsakyta ir nepalankių komentarų: feminizmas svarbu, bet visgi partijos, kurių pagrindas ne ekonomika, ilgai neišsilaiko. Leiskite paklausti, kaip tai ne ekonomika? Lyčių (ne)lygybė yra pamatinis visuomenę, deja, iki šiol struktūruojantis veiksnys.

Seniai laikas mesti lauk tą nesąmonę, deja, paplitusią tarp politologių, kad lyčių lygybės klausimai yra vadinamųjų postmaterialistinių vertybių dalis. Suprask, kai ant stalo kepsnys, o svetainėje televizorius, gali atsipalaiduoti, tada parūpsta „gamtosauga, moterų arba gyvūnėlių teisės ar LGBT“. Tokie teiginiai ignoruoja dešimtmečius ar net šimtmečius skaičiuojančių judėjimų istoriją. Prireikė laiko, protestų, teigiamų pavyzdžių, kai kada – ir radikalių priemonių (pvz., demonstratyviai prekybos centre sumokėti tiek mažesnę sumą už prekes, kiek mažiau moterys uždirba darbo rinkoje), kad politinis elitas susiprastų įtraukti šiuos klausimus į darbotvarkę. Be to, ignoruojami aktyvūs ir sėkmingi feministiniai judėjimai neturtingose šalyse. Tai, kad jūsų mėgstama žiniasklaidos priemonė apie juos nerašo, nereiškia, kad jų nėra. Netgi vos iš feodalizmo besikapanojančioje XX a. pr. Rusijoje, kilus revoliucijai, moterų teisių klausimai buvo svarstomi ir sprendžiami daugmaž iki stalinizmo pradžios. Taip kad nereikia iškraiptyti tikrovės.

Taip pat laikas užmiršti teiginį, kad feministinės partijos yra „vieno intereso partijos“ (o darbdavių interesus ginančios liberalių partijos, suprask, yra daugybės interesų partijos). Štai keli pavyzdžiai, rodantys, kad lyčių nelygybė yra ekonominis klausimas:

  • Moterys už panašius darbus vis dar uždirba bent devintadaliu mažiau;
  • Švietime vis dar milžiniška segregacija, dėl kurios įvyksta itin ryškus pasiskirstymas tarp lyčių darbo rinkoje. Kai dėl krizės darbus prarado būriai statybininkų vyrų, vyriausybė tuoj suskato ieškoti būdų juos gelbėti, bet, kai dėl mažinamo ligoninių ir mokyklų tinklo darbus praranda būriai moterų, čia „optimizacija“. Todėl, kai kalbame apie verslų ir darbo vietų kūrimą, būtina klausti, kam kuriamos darbo vietos ir verslai;
  • Moterys sudaro didesnę dalį skurstančių visuomenės narių (trumpesnis stažas, mažesnės pensijos…);
  • Neapmokamos stažuotės susitelkusios daugiausiai tose srityse, kuriose daugumą sudaro moterys, ir t.t.

Kad parodyčiau, jog lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimai apima visas politikos sritis, dovanoju politinių įsipareigojimų rinkinį, suskirstytą pagal Lietuvos Vyriausybės ministerijas. Naudoti gali bet kuri partija.

Aplinkosauga

ES ir akademinių institucijų tyrimai rodo, kad moksliniuose tyrimuose apie kenksmingą medžiagų poveikį ir kt. dažnai neatsižvelgiama į skirtingų lyčių individų skirtumus, o tyrimo objektais dažniau pasirenkami vyrai, įsivaizduojant, kad jiems nustatytas poveikis yra universalus. Reikia skatinti subalansuotas tiriamųjų imtis, atsižvelgti į lyčių matmenį, įvertinant taršos ar kitokio kenksmingo poveikio aplinkai lygį.

Energetika

Spręsti pensininkių, tarp kurių didelę dalį sudaro vienišos moterys, energetinio skurdo problemą, prioritetizuojant energetinį efektyvumą ir siekiant, kad jis būtų visoms lygiai prieinamas.

Finansai

Nė euro iš viešųjų pirkimų ir ES fondų diskriminuojančioms veikloms. Papildomi konkursiniai balai – lygių galimybių darbovietėms. Apribojimai dalyvauti viešųjų pirkimų konkurse ar gauti ES paramą neetiškoms, diskriminaciją skatinančioms žiniasklaidos priemonėms, neetiškiems darbdaviams.

Krašto apsauga

Dėmesys lyčių lygybei kariuomenėje, bet kokios formos priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo naikinimas.

Kultūra

Nacionalinių ir kitokių kultūros premijų teikimo nuostatų ir komisijų peržiūra, atsakingų darbuotojų mokymas, kad premijos būtų skiriamos nediskriminuojant pagal lytį. Siūlau vadovautis principu, kad 4 moterys ir 4-6 vyrai – pusiausvyra, 3 moterys ir 8-10 vyrų – galbūt atsitiktinumas, bet 1 moteris ir 10-13 vyrų – jau neleistinas atotrūkis, nepaaiškinamas statistiniu atsitiktinumu. Kultūros paramos programose turi atsispindėti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai. Neremti diskriminacines nuostatas skatinančių leidinių, kūrėjų. Reklamuojant ir visuomenės reikmėms pritaikant kultūrinį paveldą, dėti visas pastangas, kad nebūtų ignoruojamos moterys kūrėjos, būtų įamžintas jų atminimas.

Socialinė apsauga ir darbas

Vykdyti priemones, kuriomis galima sumažinti lyčių atotrūkį darbo rinkoje, įgalinant darbo biržas mokyti bedarbes rinktis netipiškas profesijas. Tirti, kiek yra darbuotojų, kurias nuo kuo didesnio įsitraukimo į darbo rinką atgraso būtent darželių, dienos centrų ir kitų paslaugų trūkumas, ir, dirbant su savivaldybėmis ir kitomis ministerijomis, plėsti tokių paslaugų tinklą. Bendradarbiauti su lyčių lygybės NVO, planuojant mokymus bedarbėms, plečiant pasirinkimų spektrą etninėms mažumoms ir socialinės atskirties riziką patiriančioms žmogoms (dirbti visu-nevisu etatu, pagal autorinę sutartį, kurti verslą, nedirbti, mokytis). Perkelti čiaKultūros ministerijai be pagrindo priskirtus romių integracijos klausimus ir juos kompleksiškai spręsti kartu su savivaldybėmis ir NVO.

Susisiekimas

Kaip žinia, moterys rečiau nei vyrai turi nuosavą automobilį. Pvz., Šiaurės Švedijoje pastebėta, kad nuosavas automobilis leidžia vyrams susirasti geriau apmokamų darbų kaimyninėje Norvegijoje, o moterys, dažniau besinaudojančios viešuoju transportu, lieka „pririštos“ prie gyvenamosios vietos. Todėl laisvųjų ekonominių zonų, verslo centrų ir slėnių negalima kurti kartu neplanuojant, kaip bus galima pasiekti ten sukurtas darbo vietas. Kuriant laisvąją ekonominę zoną ar verslo bei inovacijų slėnį, būtina, kad ten atsirastų darželis ir būtų sudaryta galimybė privažiuoti tiek viešuoju, tiek asmeniniu transportu. Užtikrinti, kad anksti ryte ir vėlai būtų pakankamai viešojo transporto, itin aktualaus valytojoms, padavėjoms, budėtojoms ir pan. darbuotojoms, tarp kurių didelę dalį sudaro moterys ir jos rizikuoja patekti į nesaugias situacijas, patirti priekabiavimą. Organizuoti miesto transporto srautus taip, kad dėl šeimyninių įsipareigojimų tarp darželio/mokyklos ir darbovietės lakstančioms žmogoms nenukentėtų darbiniai įsipareigojimai ir netektų vien dėl to dirbti ne visu etatu.

Įpareigoti savivaldybes ir privačius paslaugų teikėjus kuo greičiau atnaujinti visus traukinius, autobusus ir troleibusus, kad jais lengvai galėtų žmogos, stumiančios vaikišką vežimėlį, žmogos su negalia ir sveikatos problemų turinčios pensinio amžiaus žmogos.

Sveikatos apsauga

Užtikrinti moterų teisę pasirinktu būdu saugiai ir įperkamai planuoti nėštumą. Visuomenės ir žiniasklaidos spaudimą dėl išvaizdos (ypač svorio), skatinantį valgymo sutrikimus, pripažinti visuomenės sveikatos problema ir imtis atitinkamų prevencinių priemonių. Teikti kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje kenčiančioms žmogoms. Pripažinti lyčių stereotipų įtaką neproporcingai vyrus kankinančioms sveikatos problemoms (kaip alkoholizmas, žalojimasis, savižudybės) ir kartu su kitomis institucijomis imtis prevencinių priemonių. Tiriant poveikį sveikatai, visada testuoti su skirtingų lyčių individais.

Švietimas ir mokslas

Švietimo darbuotojos gana gerai organizuotos (ypač vidurinių mokyklų mokytojos), bet šiam sektoriui būdinga segregacija pagal švietimo lygmenis ir sritis. Būtina mažinti lyčių segregaciją tarp tiksliųjų ir humanitarinių mokslų, ugdyti pedagoges, kaip išvengti lyčių stereotipų, įdiegti segregaciją mažinančias priemones ankstyviausiuose švietimo lygiuose. Stiprinti ikimokyklinio švietimo aprėptį, padaryti jį nemokamą ir pasiekiamą ir miestuose, ir provincijoje. Subsidijuoti ir idealiu atveju padaryti nemokamą popamokinę veiklą, būrelius, dienos centrus mokyklose, kad nė vienam iš gimdytojų/globėjų netektų rinktis darbo puse etato vien dėl to, kad nėra, kur dėti 14-15 val. iš mokyklos pareinančios vaikos. Peržiūrėti vadovėlius, kad juose nebūtų diskriminacinių nuostatų, pedagogėms apie tai rengti privalomus mokymus. Užgavėnių persirengimai žydėmis/romėmis, šaržuojant etnines mažumas, privalo būti uždrausti, o už jų organizavimą mokyklos teritorijoje skiriamas įspėjimas. Vykdyti plataus masto patyčių prevencijos programą, akcentuojant ir patyčias dėl lyčių vaidmenų neatitikimo, LGBT tapatybės, patyčias dėl išvaizdos lyties pagrindu. Skirti didesnį mokinio ‘krepšelį’ (jei jis taikomas) jaunimo mokykloms ir toms, kuriose daug socialinę atskirtį patiriančių mokinių. Vykdyti integruotą fizinį lavinimą, nesiekiant užaštrinti lyčių skirtumų. Fizinio lavinimo principas turėtų būti kūno tobulinimas pagal savo galimybes, o ne kiekvienai lyčiai nustatytų normatyvų vykdymas.

Profesiniame mokyme, kur itin ryškus specialybių pasiskirstymas pagal lytį, itin segreguotose specialybėse įdiegti pozityvių veiksmų priemones. Apmokyti pedagoges dirbti su lyčių ir etniniu požiūriu įvairiomis grupėmis. Kaimo mokyklose, kurias sunku išlaikyti dėl mažėjančio mokinių skaičiaus, įrengti perkvalifikavimo, suaugusiųjų mokymo centrus, kuriuose moterys ir vyrai galėtų įgyti įvairias, taip pat ir savo lyčiai netipiškas specialybes.

Įdiegti antidiskriminacijos programas universitetuose, įgalinti ir įgalioti jų profsąjungas atstovauti darbuotojoms tiriant seksualinio priekabiavimo atvejus. Visuose akademiniuose lygmenyse įtvirtinį nuostatą, kad motinystės/tėvystės atostogos neįskaičiuojamos į laikotarpį, per kurį skaičiuojamą atestacijai ar paaukštinimui reikalinga mokslinė produkcija (pvz., publikacijos per paskutinius penkerius metus). Kad gautų valstybės finansavimą personalo išlaidoms, kiekvienas daugiau nei 20 darbuotojų įdarbinantis fakultetas ar kitoks akademinis padalinys turėtų atlikti lyčių auditą ir, aptikus itin ryškų atotrūkį, pasiaiškinti ir imtis priemonių, kad įdarbinant, paaukštinant, apdovanojant ir kt. neatsirastų netiesioginės diskriminacijos. Prilyginti doktorantūrą tiriamajam darbui, už kurį priklauso socialinės garantijos (t.p. kaupiasi stažas motinystės/tėvystės pašalpai).

Teisingumas

Tvarkyti teisinę bazę bausti už diskriminaciją, priekabiavimą ir persekiojimą lyties, lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos pagrindu, kuo geriau apsaugoti smurto artimoje aplinkoje aukas.

Užsienio reikalai

Atsižvelgti į žmogos teises užsienio politikoje.

Ūkis

Remiant verslų steigimą, užtikrinti, kad tokia parama būtų kuo proporcingiau pasiskirsčiusi. Paramos, ypač iš ES fondų, neteikti už diskriminaciją baustiems ir jokių pataisomųjų priemonių nepriėmusiems verslams. Sprendžiant, ar reikalingos papildomos priemonės lyčių lygybei įtvirtinti, atsižvelgti į situaciją ir ištirti, kur konkrečiai yra atotrūkis.

Vidaus reikalai

Toliau kryptingai ruošti policijos pareigūnes padėti smurto artimoje aplinkoje aukoms, atpažinti tokį smurtą. Užtikrinti, kad sprendžiant prieglobsčio klausimus, kilmės valstybėje sankcionuotas ar nebaudžiamas smurtas ir persekiojimas lyties, lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos pagrindu būtų laikomi kankinimu, suteikiančiu teisę į prieglobstį. Visada konsultuotis su atitinkamomis specialistėmis, kai tenka apklausti seksualinio smurto auką, kad jai nebūtų sukeltas papildomas šokas. Užtikrinti, kad visos pareigūnės mokėtų etiškai reaguoti į pranešimus apie seksualinį priekabiavimą ar bet kokį nepageidaujamą seksualinį dėmesį, keliantį grėsmę žmogos saugumui. Rengti teisės aktus, kurie kriminalizuotų ir baustų seksualinių paslaugų pardavimo organizavimą vietoje tokias paslaugas teikiančių darbininkių individualaus persekiojimo. Skirti didelį dėmesį prekybai žmogomis. Kruopščiai tirti pareiškimus ir ieškinius dėl diskriminacijos, smurto ar neapykantos kurstymo, griežtinti bausmes tokį kurstymą platinančioms žiniasklaidos priemonėms ir reklamos užsakovams.

Vykdant valstybės tarnybos reformas, ypač susijusias su etatų mažinimu, atsižvelgti, ar tai neturės neproporcingų pasekmių kurios nors lyties darbuotojoms. Atranką į valstybės tarnybą, paaukštinimus joje ir stažo skaičiavimą organizuoti skaidriai, naikinti netiesioginės diskriminacijos apraiškas.

Žemės ūkis

Tirti, kokia lyčių proporcija pasiskirsto parama ūkininkėms (ypač ES parama) ir, aptikus atotrūkį, imtis papildomų ištaisomųjų veiksmų.

Bendrieji klausimai

Kiekvieną kartą neproporcingai pagal lytį pasiskirsčius vyriausybės narėms, ištirti, kodėl yra tokia tendencija ir numatyti priemones atotrūkiui naikinti.

Comments 1

  1. Manau, kad klystat, jei rimtai svarstot tokio subiurokratinto ir vis dėlto kiek rėkssmingo feminizmo patrauklumą šių dienų Lietuvoje, kur vyrai labai mėgsta nurodinėti, ką moterims derėtų veikti, o balsuojama geriausiu atveju už Grybauskaitę ir Blinkevičiūtę. Pasigendu profesionalesnių įžvalgų, dėl ko tokį populiarumą įgijo abejotino žavesio pažadukės ir karjeristės, kiek primenančios anuometines kolhozų pirmininkes.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.